nl nl false false

Duurzame ETF

Investeer in de toekomst van de economie

Ontdek de duurzame ETF-suite van VanEck

Overheden, bedrijven en individuen hebben ambitieuze doelen voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het inluiden van ingrijpende veranderingen. Beleggers kunnen deelnemen aan de transitie naar een meer duurzame economie. Ze kunnen dit financieren door kapitaal te verstrekken aan deugdzame bedrijven en tegelijk mogelijk positieve financiële rendementen behalen.

Bij VanEck bieden we verschillende duurzame ETFs aan die aansluiten bij uw beleggingsvisie (geclassificeerd als artikel 9 volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR).

Hoe regelgeving duurzaam beleggen stimuleert

Een groeiend aantal beleggers zoekt naar beleggingsmogelijkheden die schade aan het milieu vermijden, het sociale welzijn bevorderen en goed ondernemingsbestuur waarborgen. Toch ondernemen toezichthouders en supranationale entiteiten ook actie om de trend van duurzaam beleggen te versterken, bijvoorbeeld door duurzame ETF's, en introduceren zij regelgeving en kaders die het voor investeerders gemakkelijker maken om duurzame bedrijven te steunen. In de voorhoede hiervan staan de UN Global Compact Principles (UNGC), de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en de EU-taxonomie - allemaal ontworpen om beleggers te helpen weloverwogen en duurzame beleggingsbeslissingen te nemen.

De doelstellingen van de EU-taxonomieverordening zijn:

Door uitgevers van financiële producten en bedrijven te dwingen de duurzaamheidskenmerken van beleggingen openbaar te maken, beoogt de EU-taxonomie de transparantie te vergroten. Hierdoor is er minder ruimte voor greenwashing.

De EU-taxonomie heeft ook tot doel een gemeenschappelijke taal te creëren voor het definiëren van wat groen is. Dit zou de communicatie tussen investeerders, emittenten, projectleiders en beleidsmakers moeten verbeteren.

De EU-taxonomie heeft als doel investeringen te leiden naar duurzame economische activiteiten die kunnen bijdragen aan de zes milieudoelstellingen van de EU. Deze variëren van het beperken van de klimaatverandering tot het beschermen van de biodiversiteit, zoals hieronder uiteengezet:


EU-taxonomie Milieudoelstellingen


Bevorder duurzame economische activiteiten

ESG-beleggen en rendementen

Duurzaam beleggen hoeft voorlopig niet ten koste te gaan van rendement. Hoewel er geen sluitend bewijs is over de impact op het rendement, zouden de meest duurzame bedrijven beloond kunnen worden naarmate duurzaam beleggen steeds populairder wordt. Banken verlagen bijvoorbeeld de kosten van leningen aan bedrijven die de CO2-uitstoot terugdringen. Het is mogelijk dat dit de komende jaren tot hogere beleggingsrendementen kan leiden.

Duurzame fondsactiva nemen wereldwijd toe, 2010-2022

Bron: Statista.

Neem de MSCI World Index, zowel in de ESG- als in de niet-ESG-versie. 'ESG' staat voor 'environmental, social and governance' (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur). Het is een van de bekendste mondiale aandelenindexen en biedt blootstelling aan de grootste aandelen. Het is bemoedigend dat de ESG-versie niet alleen hogere rendementen op jaarbasis heeft behaald (gedurende een periode van vijf jaar), maar ook beter scoort als rekening wordt gehouden met de volatiliteit, zoals uitgedrukt in de Sharpe ratio.

Totaalrendement over 5 jaar

Rendement op jaarbasis over 5 jaar

Sharpe-ratio

Bron: Bloomberg, gegevens per 31-03-24.

Oproep aan particuliere investeerders om de groene transitie te steunen

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 voor een klimaatneutrale wereld te bereiken, zijn publieke investeringen alleen niet voldoende. Particuliere investeringen spelen een sleutelrol.

Voor het voorkomen van een klimaatramp zal in 2030 naar schatting jaarlijks ongeveer 2 tot 2,8 biljoen dollar aan financiering nodig zijn, wat veel hoger is dan de ongeveer 770 miljard dollar die in 2022 wordt geïnvesteerd2. Het transformeren van de energie-infrastructuur neemt een groot deel van de kosten voor zijn rekening.


2 Bron: State of Green, IEA.

Overheden en particuliere investeerders zullen de noodzakelijke projecten gezamenlijk moeten financieren. Hoge aanloopkosten, technische uitdagingen en een lange-termijn horizon vereisen vaak een mix van publieke en private financiering. Door publieke en private financiering te combineren, kan het risico van deze investeringen worden verminderd en kunnen investeerders worden aangetrokken. Deze risicodeling staat bekend als blended finance en het is een steeds populairdere manier om de groene transitie te versnellen.


Behoefte aan investeringen/uitgaven voor klimaatactie per jaar tegen 2030

(Totale behoefte aan investeringen per jaar tegen 2030: $ 2-2,8 biljoen)

 

swipe
Categorieën van investeringen Behoeften in 2030
Het energiesysteem transformeren Stroomsysteem Generatie zonder CO2-uitstoot $ 300-400 miljard
Transmissie en distributie $ 200-250 miljard
Opslag- en back-upcapaciteit $ 50-75 miljard
Vroegtijdige uitfasering van steenkool $40-50 miljard
Transportsysteem Transportinfrastructuur met lage emissies $400-500 miljard
Elektrificatie van de vloot/waterstof $100-150 miljard
Industrie Energie-efficiëntie $10-20 miljard
Industriële processen $10-20 miljard
Gebouwen Elektrificatie $20-40 miljard
Energie-efficiëntie en broeikasgasreductie $70-80 miljard
Groene waterstof Productie $20-30 miljard
Transport en opslag $20-30 miljard
Rechtvaardige transitie Gerichte programma's en vangnetten $50-100 miljard
Omgaan met verlies en schade $ 200-400 miljard
Investeren in aanpassing en robuustheid $ 200-250 miljard
Investeren in natuurlijk kapitaal Duurzame landbouw $100-150 miljard
Bebossing en natuurbehoud $100-150 miljard
Biodiversiteit $75-100 miljard
Verplaatsing van methaanuitstoot uit fossiele brandstoffen en afval $40-60 miljard


Bron: State of Green, "Financiering voor klimaatactie – Opschalen van investeringen voor klimaat en ontwikkeling".

Neem contact met ons op voor meer informatie: